E-biuro

Rozwiązanie E-biuro służy do obsługi korespondencji przychodzącej oraz wychodzącej. Pozwala na rejestrowanie informacji o różnego rodzaju przesyłkach wysyłanych i odbieranych przez firmę. Korespondencja napływająca i wypływająca z firmy jest rejestrowana przez operatora za pomocą tzw. Księgi korespondencji, w której istnieje możliwość dołączenia otrzymanego/wysyłanego dokumentu lub pliku w dowolnym formacie.

W każdej chwili użytkownicy systemu mają możliwość sprawdzenia całej korespondencji zarejestrowanej określonego dnia czy dla określonego kontrahenta.

Business central, wdrożenia business central, dynamics 365, dynamics 365 business central, nav, md nav, dynamics nav, wdrożenia md nav, ERP, wdrożenia ERP, systemy ERP, partnerzy microsoft, Erp Microsoft, systemy dla firm, firmy IT, oprogramowanie dla firm

W przypadku korespondencji przychodzącej funkcjonalność współpracuje z określoną skrzynką e-mail, z której importuje nowe otrzymane wiadomości wraz z załącznikami. Natomiast w zakresie korespondencji wychodzącej istnieje możliwość automatycznego wysyłania określonych typów dokumentów (wydania, faktury oraz faktury korygującej) drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail kontrahenta. Odbywa się to całkowicie automatycznie w chwili księgowania tych dokumentów– każda tego typu operacja jest rejestrowana wraz z załącznikiem (wydanie, faktura, faktura korygująca) w księdze korespondencji.

Wielowalutowość

Funkcjonalność wielowalutowości pozwala na wystawienie oferty lub zamówienia sprzedaży, w których ceny poszczególnych towarów są wyrażone w różnych walutach obcych.

Rozwiązanie to ma zastosowanie w sytuacji, gdy firma posiada cenniki towarów w walucie obcej i ceny te są stosowane w przypadku kontrahentów krajowych.

Business central, wdrożenia business central, dynamics 365, dynamics 365 business central, nav, md nav, dynamics nav, wdrożenia md nav, ERP, wdrożenia ERP, systemy ERP, partnerzy microsoft, Erp Microsoft, systemy dla firm, firmy IT, oprogramowanie dla firm

Elastyczność rozwiązania pozwala na przygotowanie oferty/potwierdzenia zamówienia w jednej lub wielu walutach obcych, a następnie wystawienie faktury końcowej w złotówkach. Funkcjonalność może być także stosowana w dokumentach zakupu.

Agregacja sprzedaży

Funkcjonalność Agregacji sprzedaży stosowana jest w przypadku konieczności przedstawienia klientowi oferty cenowej zawierającej łączny koszt zamówionego towaru lub usługi bez wykazywania elementów wchodzących w ich skład lub cen tychże elementów. Na przykład oferujemy klientowi zestaw części zamiennych w określonej cenie łącznej – stosując agregację możemy przygotować ofertę, w której zostanie wykazana jedna pozycja z łączną wartością zestawu i w zależności od potrzeb możemy wykazać lub nie poszczególne elementy wchodzące w skład tego zestawu ukrywając ich cenę jednostkową.

Elastyczność rozwiązania polega na możliwości agregowania pozycji oferty w dowolny sposób (istnieje możliwość zagregowania w dokumencie wszystkich pozycji lub kilku wybranych do jednej, łącznej pozycji), a w konsekwencji możliwość generowania wydruku oferty/potwierdzenia zamówienia w różnych formach (wykazywanie lub nie pozycji zagregowanych oraz wykazywanie lub nie cen tychże pozycji).

Integracja z kolektorami

Posiadamy w ofercie elastyczną aplikację integrującą dowolny typ kolektorów danych (czytników kodów kreskowych) z MD NAV.

Aplikacja obsługuje wszystkie obszary w systemie, w których kolektory mogą być używane: zaopatrzenie, magazyn, serwis, produkcję oraz sprzedaż.

Integracja z regałami magazynowymi

Regały automatyczne są to sterowane komputerowo systemy magazynowania i przesyłania, które znacznie podnoszą efektywność przechowywania i pobierania produktów. Są łatwe do integracji z programami WMS lub mogą być wykorzystywane jako samodzielne systemy. Środowisko i miejsce pracy określa wielkość regału i jego rodzaj.

Jesteśmy autorem rozwiązania integrującego tego typu wyposażenie magazynowe z systemem MD NAV. W naszym rozwiązaniu systemem nadrzędnym jest system MD NAV, w którym prowadzona jest główna ewidencja magazynowa, i w którym inicjowane są wszelkie operacje związane z regałami magazynowymi. Regały magazynowe są miejscem fizycznego składowania zapasów. W systemie MD NAV istnieje możliwość zdefiniowania, które zapasy są przechowywane w regałach i tylko transakcje związane z tego typu zapasami są przesyłane do realizacji do oprogramowania regałów.

Do systemu regałów magazynowych są przekazywane z MD NAV następujące operacje:

1. Moduł Zakupy: przyjęcia zakupu, wydania zwrotu zakupu

2. Moduł Sprzedaż: wydania sprzedaży, przyjęcia zwrotu sprzedaży

3. Moduł Magazyn: wydania i przyjęcia wewnętrzne (RW/PW), kompletacja (przerób), przesunięcia (MM), inwentaryzacja

Business central, wdrożenia business central, dynamics 365, dynamics 365 business central, nav, md nav, dynamics nav, wdrożenia md nav, ERP, wdrożenia ERP, systemy ERP, partnerzy microsoft, Erp Microsoft, systemy dla firm, firmy IT, oprogramowanie dla firm